مجلس خرید و فروش و خروج چوب، هیزم و زغال را ممنوع کرد

مجلس شورای اسلامی هرگونه حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی را با قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی صلاح ممنوع کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز-یکشنبه- با تصویب موادی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ممنوعیت هایی برای حمل، خرید و فروش واقدام برای خروج چوب، هیزم و ذغال را تعیین کردند.

بنابر ماده ۲۸ این لایحه؛ یک ماده به عنوان ماده ۲۵ مکرر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد. به این ترتیب؛ حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقا و ارتکاب این اعمال در مورد سایر محصولات و فرآورده ها و یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی با قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی صـلاح ممنـوع است و مرتکب علاوه بر ضـبط کالاهـای مزبـور و آلات و ادوات مـورد استفاده جز درموارد مذکور در ماده ۲۵ و ۲۶ این قانون و سایر مواردی که مجازات بیشتر به موجب قوانین پیش بینی شده است، مشمول مجازاتها و احکام مقرر بـرای قاچاق کـالای مجـاز مشـروط می شود.

براساس تبصره ۱ این ماده؛ انتقال به نقطه دیگر یا عرضـه یـا خریـد یـا فـروش و یـا نگهـداری کالاهای موضوع این ماده که طبق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵ .۵. ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا سایر قوانین مرتبط با مصرف مجاز روسـتایی، جنگل نشـینان یـا دهکده های مجاور جنگـل و یـا جهـت مصـارف دیگـر توسـط سـازمان جنگلها و مراتع یا سایر مراجع قانونی دیگر اختصاص داده شده، قاچـاق محسـوب شده، علاوه بر ضبط این کالاها و آلات و ادوات مورد اسـتفاده، مرتکـب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.

در تبصره ۲ مصوب شد؛ در خصوص وسایل نقلیـه حامل اقـلام فـوق، مطـابق ماده ۲۰ این قانون رفتار می شود.

همچنین بنابر تبصره ۳؛ فهرست مصادیق منابع طبیعی و محصولات، فرآورده هـا یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جنگلی و مرتعی و نوع مجوزها و نحوه دریافت آن، ظرف مدت سه ماه از تـاریخ لازم الاجـراء شـدن ایـن قـانون توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست تهیه و اعلام می شود.

نمایندگان در تبصره ۴ این ماده مصوب کردند؛ مرجع پاسخ به استعلامات موضوع ماده ۴۷ این قانون در خصوص کالاهای موضوع این ماده و اعلام فهرست ارزش اولیه ایـن کالاها حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان حفاظت محیط زیست است.

بنابر تبصره ۵؛ در خصوص تخلفات موضوع این ماده و ماده ۲۷ این قانون، مفاد ماده ۲۱ این قانون اعمال نمی شود.

درباره نویسنده

585 نویسنده

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2024 اولکمیز. محفوظ است.